Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2016

Εορτή της Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου και η Επέτειος του ΟΧΙ


Ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου πρέπει να αναφέρουμε ότι εκτός από τη μεγάλη Εθνική μας εορτή (Επέτειος του ΟΧΙ) γιορτάζουμε και την Αγία Σκέπη της Θεοτόκου.Δεν είναι τυχαίο ότι οι δύο σημαντικότερες εθνικές γιορτές του έθνους μας έχουν το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό να συνεορτάζονται με μία γιορτή της Παναγίας. Την 25η Μαρτίου γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, ενώ σήμερα, την 28η Οκτωβρίου την Αγία Σκέπη της Θεοτόκου. 
Η γιορτή αυτή μετατέθηκε από την εκκλησία μας  από την 1ηΟκτωβρίου την 28η ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς την Παναγία μας για τη σκέπη και την προστασία της στον αγώνα των Ελλήνων απέναντι στους Ιταλούς, αρχικά, και, αργότερα, σε όλη τη διάρκεια της εθνικής αντίστασης.
Στο μέ­τω­πο, σ' ό­λη τη γραμ­μή, α­πό τη γα­λα­νή θά­λασ­σα του Ι­ο­νί­ου μέ­χρι ψη­λά τις πα­γω­μέ­νες Πρέ­σπες, ο ελ­λη­νι­κός στρα­τός άρ­χι­ζε να βλέ­πει παν­τού το ί­διο ό­ρα­μα: Έ­βλε­πε τις νύ­χτες μια γυ­ναι­κεί­α μορ­φή να προ­βα­δί­ζει ψη­λό­λι­γνη, α­λα­φρο­περ­πά­τη­τη, με την κα­λύ­πτρα της α­να­ριγ­μέ­νη α­πό το κε­φά­λι στους ώ­μους. Την α­να­γνώ­ρι­ζε, την ή­ξε­ρε α­πό πα­λιά, του την εί­χαν τρα­γου­δή­σει ό­ταν ή­ταν μω­ρό κι ο­νει­ρευ­ό­ταν στην κού­νια. Ή­ταν η μά­να η με­γα­λό­ψυ­χη στον πό­νο και στην δό­ξα, η λα­βω­μέ­νη της Τή­νου, η υ­πέρ­μα­χος Στρα­τη­γός.

28η Οκτωβρίου 2016 - Επέτειος του "ΟΧΙ"

Ανακοινωθέντα και διαγγέλματα 1940


Πρώτον πολεμικόν ανακοινωθέν

    Πρωί 28ης Οκτωβρίου 1940. Συγκλονιστική η δωρική λιτότητα του κειμένου.
    "Αι ιταλικαί στρατιωτικαί δυνάμεις προσβάλλουσιν από της 05:30 ώρας της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου. Αι ημέτεραι δυνάμεις αμύνονται του Πατρίου εδάφους."

Διάγγελμα Πρωθυπουργού

    Συνήθως τα διαγγέλματα έχουν σκοπό να ενημερώσουν και να εμψυχώσουν το λαό. Ο λαός μας, την χαραυγή της 28ης Οκτωβρίου 1940, δεν χρειάζεται ενημέρωση. Ξέρει ότι η Ιστορία -η Παγκόσμια Ιστορία- τον καλεί να θυσιαστεί. Δεν χρειάζεται ενθάρρυνση. Τα στρατευμένα παιδιά του σπεύδουν, "με το χαμόγελο στα χείλη", να συναντήσουν τον εχθρό.

    Ο Ι. Μεταξάς τόνιζε:


    "Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.

    Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του Εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ' εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
    Έλληνες
    Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.

Ιωάννης Μεταξάς"

Διάγγελμα Βασιλέως

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

38ο Γυμνάσιο Αθηνών - Εσωτερικός Κανονισμός-Μνημόνιο Ενεργειών Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου και άλλων καταστροφών
Σας ενημερώνουμε ότι μας κοινοποιήθηκε από τη Δ/νση του σχολείου μας, ο επικαιροποιημένος Εσωτερικός Κανονισμός-Μνημόνιο Ενεργειών Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου και άλλων καταστροφών.

Τον κανονισμό μπορείτε να διαβάσετε εδώ .11-16 Οκτωβρίου 2016: Εβδομάδα δραστηριοτήτων και φιλοξενίας Προγράμματος ERASMUS+ ΚΑ2 του 38ου Γυμνασίου Αθηνών «Respect4- Education Without Barriers»


Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εβδομάδα ERASMUS+  του 38ου Γυμνασίου Αθηνών, τις ημερομηνίες 11-16 Οκτωβρίου 2016, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ ΚΑ2,  με τίτλο «Respect4- Education Without Barriers».
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 16 καθηγητές και  26 μαθητές  από 7 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης (Αγγλία, Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία, Νορβηγία, Ουγγαρία, Ρουμανία) καθώς και 50 μαθητές  και 18 καθηγητές του σχολείου μας. Οι ξένοι μαθητές φιλοξενήθηκαν σε ελληνικές οικογένειες.
Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας όλοι οι μαθητές παρακολούθησαν μαθήματα, στα πλαίσια ενός Training Course for “ Soft Skills”, σε θέματα τα οποία διαπιστώθηκε σε προηγούμενη έρευνα, ότι λείπουν από τα εκπαιδευτικά συστήματα των ευρωπαϊκών χωρών.
Τα  θέματα όπως η κάθε χώρα ανέλαβε να διδάξει είναι τα παρακάτω:
1)    Ελλάδα “Empathy”
2)    Ιταλία “Active listening”
3)    Ρουμανία “Tolerance”
4)    Νορβηγία “Learning”  “Hate Speech”
5)    Ουγγαρία “Conflicts at school”
6)    Βέλγιο “Bullying”
7)    Γαλλία “Workplace Conflicts”
8)    Αγγλία “Stereotypes and discrimination”

Η γλώσσα του προγράμματος ήταν η αγγλική γλώσσα και όλα τα μαθήματα έγιναν με βιωματική και ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας.
Εκτός από τα μαθήματα οι μαθητές συμμετείχαν σε εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν με στόχο την ανταλλαγή γνωστικών και πολιτισμικών εμπειριών όπως μάθημα ελληνικής γλώσσας, ελληνικών χορών, ελληνικών συνταγών μαγειρικής και ελληνικής γευσιγνωσίας με ένα πλούσιο ελληνικό τραπέζι που πρόσφεραν οι γονείς των μαθητών μας.
Επίσης οργανώθηκε έκθεση με αφίσες που ετοίμασαν οι μαθητές με γενικό τίτλο «Respect4» και τέσσερα επιμέρους θέματα: Respect 4 Freedom, Respect 4 Culture, Respect 4 Well-Being, Respect 4 Environment.
Τέλος, στα πλαίσια πολιτιστικών εκδηλώσεων, μαθητές και καθηγητές ξεναγήθηκαν στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στο Μουσείο της Ακρόπολης, στην Ακρόπολη, στην Πνύκα, στην Αρχαία και Ρωμαϊκή Αγορά και στην Πλάκα.
Οι εκδηλώσεις και τα μαθήματα έγιναν στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Ευελπίδων 40, δίπλα στο σχολείο μας.
Φλώρα Μπέη
Εκπαιδευτικός
Υπεύθυνη για την εκτέλεση του Erasmus


Λοιπές πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του σχολείου μας, πατώντας εδώ.

Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016

Θεσμικό Πλαίσιο διεξαγωγής εκλογών στα όργανα εκπροσώπησης γονέων και κηδεμόνων μαθητών


Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 

Εν όψη της επικείμενης Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου μας (θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση- πρόσκληση), στα παρακάτω έγγραφα, θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να είστε πλήρως ενημερωμένοι για τις εκλογικές διαδικασίες. 

Ευχαριστούμε την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων 7ης Δημ. Κοιν. Δήμου Αθηναίων για την αποστολή του υλικού.

Τροποποιήσεις Νομοθεσίας
Απόφαση ΥΠΕΠΘ (23.12.1998)
Χρήσιμες Ερωτήσεις-Απαντήσεις
Κωδικοποίηση Νομοθεσίας
Αρχή Προστασίας προσωπικών Δεδομένων

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφόρηση. 

Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

Γιατί δεν χρησιμοποιούμε ελληνικές λέξεις;Έχουμε τόσο ωραία και πλούσια γλώσσα, που είναι απορίας άξιο γιατί συνήθως χρησιμοποιούμε ξένες λέξεις και εκφράσεις στο καθημερινό μας λεξιλόγιο. 

Γιατί έχει επικρατήσει η ιδεοληψία, πως αν μεταχειριστούμε την ξένη λέξη θα προκαλέσουμε καλύτερη εντύπωση και ο λόγος μας θα γίνει πιο πειστικός; 
Πρόκειται άραγε για σύμπλεγμα κατωτερότητας;

Θεωρούμε εκσυγχρονισμό την καθημερινή μας συνεννόηση σε αμερικανο-ελληνικά ή γαλλο-ελληνικά κλπ, διεκδικώντας παγκόσμια πρωτοτυπία.

Ποιος άλλος λαός (του οποίου η γλώσσα διδάσκεται σε σχολεία και πανεπιστήμια του εξωτερικού) προσπαθεί να εξαφανίσει τον γλωσσικό του πλούτο;
Και σ΄ αυτό (δυστυχώς) είμαστε μοναδικοί . . .

Προτιμούμε, για παράδειγμα, να λέμε (και το χειρότερο, να γράφουμε!):
Πρεστίζ αντί κύρος 
Καριέρα αντί σταδιοδρομία 
Ίματζ αντί εικόνα 
Σαμποτάζ αντί δολιοφθορά 
Γκλάμουρ αντί αίγλη / λάμψη 
Μίτινγ αντί συνάντηση 
Κουλ αντί ψύχραιμος 
Τιμ αντί ομάδα 
Πρότζεκτ αντί σχέδιο / μελέτη 
Ντιζάιν αντί σχέδιο 
Τάιμινγκ αντί συγχρονισμός 
Σπόνσορα αντί χρηματοδότης / χορηγός 
Τσεκάρω αντί ελέγχω 
Μοντάρω αντί συναρμολογώ 
Ρισκάρω αντί διακινδυνεύω 
Σνομπάρω αντί περιφρονώ / υποτιμώ

Υπάρχουν εκατοντάδες παραδείγματα σαν κι αυτά. Τόσες υπέροχες ελληνικές λέξεις, μένουν στα γλωσσικά ερμάρια (ντουλάπια), γιατί ξεχάσαμε (κάποιοι ίσως δεν έμαθαν ποτέ), πώς και πού να τις χρησιμοποιούμε για να αποδώσουν τα νοήματα όπως πρέπει . . 
.
Δυστυχώς το αρμόδιο Ελληνικό Υπουργείο, μαζί με το "Παιδαγωγικό Ινστιτούτο", όχι μόνο δεν ενδιαφέρονται για τη διατήρηση, με την κατάλληλη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας, αλλά κάνουν τα πάντα για την διάβρωση της.

*Από τον Ανδρέα Τσαγκάρη